Houston Audubon Society visits the Stratford Branch Library